W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, Tytuł projektu: „Uruchomienie linii do usługowej produkcji soków typu NFC z kontrolowanymi warunkami przechowywania” P.W. JP Jadwiga Boinska dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z załączonymi wynikami.

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.